Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Broken Mouse s.r.o.
IČ: 08731811
DIČ: CZ08731811
se sídlem Jeronýmova 98/27,
Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
zastoupená Ing. Tomášem Bartůňkem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Mlýnská 350/24, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontaktní údaje:
Mobil: 773 090 552
E-mail: info@broken-mouse.cz

2. Informace

Provozní doba:
PO–PÁ: 8–18 h (na objednání)

Otevírací doba provozovny se může lišit.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci v souvislosti se smluvním vztahem, ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů. V případě, že neodpovíme na elektronickou korespondenci, opakujte prosím odeslání zprávy nebo nás kontaktujte písemně nebo jiným vhodným způsobem.

Informace o zboží (popř. službách) a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH. V případě, že objevíte zjevnou chybu, neprodleně nás prosím kontaktuje.

Informace o přijímaných způsobech platby: akceptujeme platbu v hotovosti nebo platbu na účet (předem). Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Pobočka není vybavena platebním terminálem. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující akceptuje překročení předběžné ceny zakázky minimálně o 10 %. Pokud prodávající zjistí, že cena zakázky je vyšší než cena dohodnutá a zároveň překročí předběžnou cenu o 10 %, bude o této události informovat zákazníka a vyčká na schválení zvýšené ceny.

Pokud dojde k jakémukoliv prodlení ze strany zákazníka nebo vyčkávání na jeho reakci, doba zakázky se protahuje o dobu strávenou vyčkáváním. Taková doba může zpravidla prodražit celou zakázku.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, která vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doba trvání zakázky je obvykle do 7 pracovních dní, není-li sjednáno jinak. Kupující/spotřebitel souhlasí s nenadálou situací, která může prodloužit dobu trvání zakázky na 30 dní.

Prodávající provádí jen takové úkony, které vedou k řešení požadavků klienta. Takové požadavky jsou sepsané a písemně potvrzené. Prodávající nebude řešit nic, co s požadavkem klienta nesouvisí.

S postupem vyřizování požadavku je zákazník vyrozuměn vždy předem. Kupující dále souhlasí s celým obsahem podmínek stanovených v protokolech nebo smlouvách, to znamená včetně smluvené ceny, termínu dodání a zpracováním osobních dat.

Prodávající nepřebírá riziko za ztrátu dat uložených na zařízení v případě servisních úkonů. V případě přání zákazníka data uložená na zařízení zálohujeme a zpětně obnovíme. Tuto skutečnost je nutné předem nahlásit a zaznamenat do přijímacího protokolu. Záloha a zpětná obnova je účtována podle aktuálního ceníku.

Kupující je povinen si překontrolovat veškerá obnovená data ihned po dokončení objednané zálohy/obnovy, nejpozději však do 3 dnů. Po uplynutí této doby nebudeme brát reklamaci této služby v potaz.

Má-li nakupující podepsanou smlouvu, která udává jiné podmínky, má taková smlouva přednost před obchodními podmínkami, pokud je s nimi v rozporu.

3. Doručování / odebrání zboží

Prodávající dodá kupujícímu kompletní zboží nebo služby nejpozději do termínu sjednaného v kupní smlouvě. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží či službu při převzetí překontroloval.

Doklady ke zboží nebo službě, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, doručí prodávající kupujícímu ihned po dokončení zakázky, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Cena a způsob doručení – ceny naleznete v ceníku zveřejněné na webových stránkách. Berte na vědomí, že cena je složená z nákladů na základní analýzu, komunikaci se zákazníkem, případný další servis a související dopravu.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží či služby, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 5 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době ani 5 pracovních dní poté (porušením své povinnosti), je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst do výtěžku prodeje.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

Při převzetí zboží nebo služeb je kupující povinen se vhodným způsobem prokázat. Za dostatečné prokázání provažujeme kopii přijímacího protokolu nebo doklad totožnosti nebo identifikační kód, pokud jej kupující před uzavřením obchodu obdržel.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, služeb a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej k vrácené částce.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. V obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na vyžádání nebo dodaný s fakturou elektronicky.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Na všechny naše služby máte standardní zákonnou záruku s výjimkou, kdy to je ujednáno jinak. Pokud se jedná o mimořádnou záruku, je tato záruka uvedena na faktuře. Označením zboží pojmem „bazar“ se rozumí, že součástka není nová. Na takovou součástku je opět poskytována záruka jako na zboží již použité.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství; míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Záruční lhůta zaniká v případě porušení jedné nebo více následujících podmínek:

  1. Zařízení bylo používáno v rozporu s jeho účelem.
  2. U zařízení byly odstraněny nebo porušeny plomby výrobce nebo servisního střediska.
  3. Zařízení bylo poškozeno neodbornou manipulací spotřebitele.
  4. V zařízení byl proveden hardwarový nebo neodborný softwarový zásah.
  5. Zařízení bylo vystaveno živelné zkáze.

6. Zařízení bylo používáno v nevhodných podmínkách

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (oprava, vrácení peněz,…), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Informace naleznete také na stránkách www.broken-mouse.cz/gdpr

9. Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10. Ostatní

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní, zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2021.

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel