Webhostingové služby

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Broken Mouse s.r.o.
IČ: 08731811
DIČ: CZ08731811 (Neplátce DPH)
se sídlem Jeronýmova 98/27,
Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
zastoupená panem Ing. Tomášem Bartůňkem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Mlýnská 350/24, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontaktní údaje:
Mobil: 773 090 552
E-mail: info@broken-mouse.cz

2. Definice

Pro účely obchodních podmínek se rozumí:

„Zprostředkovatelem“ společnost Broken Mouse s.r.o.
„Objednatelem“ každý subjekt, který provede objednávku služby prostřednictvím prezentace Zprostředkovatele akceptovatelným způsobem
„doména“ je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu
„provoz domény“ služba správy a údržby záznamů provozované domény
„webhosting“ poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem domén prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován zvoleným hostingovým programem
„držitel domény“ subjekt, na kterého je registrovaná doména
„registr domén“ registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné domény nejvyšší úrovně

3. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem při poskytování služeb registrace domény, webhostingu a služeb s tím souvisejících.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednatele Zprostředkovatelem a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění (dále „obchodní zákoník“) a souvisejícími předpisy.

Při provozu služby vyžaduje Zprostředkovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Objednatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci domén.

4. Registrace, prodloužení a provoz domény

Poskytovatel zprostředkuje registraci domény u registračních autorit. Vlastníkem domény se stává subjekt, který je uveden v objednávce Objednatelem, pokud to pravidla příslušného registru umožňují.

Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci domény.

Registraci domény provádí Zprostředkovatel při splnění všech podmínek Zprostředkovatele nebo příslušného registru domén až na základě přijetí úhrady za doménu, dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Zprostředkovatele. Objednateli však vzniká právo na doménu, až po skutečném provedení registrace.

Zprostředkovatel neodpovídá za registraci domény jiným subjektem, při registraci nové domény, v době mezi objednávkou služeb Objednatelem a skutečným provedením registrace domény.

Objednatel i držitel domény souhlasí s obchodními podmínkami příslušného registru a podmínkami Poskytovatele.

Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény příslušným registrem, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS).

Zprostředkovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace nebo převodu domény.

Zprostředkovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádostí Objednatele o registraci domény ani za ni nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Objednateli doménu využívat, nese odpovědnost Objednatel.

Oprávnění užívat doménu bude Objednateli nebo držiteli domény prodlouženo nebo převedeno na další období pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před expirací, tj. příslušný registr povolí prodloužení domény, příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí a doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení. Pokud objednatel žádá prodloužení domény po expiraci a obchodní podmínky příslušného registru takové prodloužení umožňují, je Objednatel povinen uhradit veškeré požadované poplatky spojené s úkonem.

V případě, že započatá akce registrace nebo prodloužení platnosti domény již nelze vrátit zpět, nemůže Objednatel nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem. Stejně tak není možné měnit název domény.

Jestliže Objednatel neposkytne součinnost při převodu domény nebo jinak znemožňuje Poskytovateli poskytnout službu prodloužení platnosti domény více než 60 dní od úhrady této služby, služba se v takovém případě považuje za poskytnutou.

5. Provoz webhostingu

Zprostředkovatel v rámci webhostingových služeb zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek v případě, že Objednatel nepověřil spravováním stránek Zprostředkovatele.

Provozu programu Objednatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech. Limity jednotlivých parametrů jsou dány hostingovým programem. Pokud má Objednatel vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb dle nabídky.

V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směruje na ně z tohoto webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.

Data jsou pravidelně zálohována. V případě ztráty dat způsobené poruchou budou ze strany Zprostředkovatele data obnovena z dostupných záloh.

SMTP servery (servery odchozí pošty) je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Pokud Objednatel na vyžádání nedoloží Zprostředkovateli požadované informace k hromadně rozesílaným e-mailům, má Zprostředkovatel právo odesílání e-mailových zpráv zablokovat.

Zprostředkovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odesílání e-mailových zpráv po překročení stanoveného limitu, který je dán zvoleným programem.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

Všechny služby poskytované Zprostředkovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou správnost nahraného datového obsahu. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, je zakázán. Objednatel prohlašuje, že Zprostředkovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči Objednateli ani třetím stranám.

Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tematikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity, nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Zprostředkovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu s obchodními podmínkami. V takovém případě má Zprostředkovatel právo omezit či zrušit poskytované služby.

Zprostředkovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Zprostředkovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.

Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Objednatele bez jakékoliv náhrady.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby i za jejich aktuálnost.

Objednatel se zavazuje, že nebude server zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřujícími proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit Zprostředkovatele nebo třetí strany.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.

Objednatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízené služby dle daného tarifu.

Zprostředkovatel má právo zrušit poskytnutou službu Objednateli, který je v prodlení s platbou. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení Objednatelem může dojít i ke zrušení služeb souvisejících. V takovém případě Zprostředkovatel neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupností provozovaných aplikací.

Porušením povinnosti Zprostředkovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Zprostředkovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.)

Při kontaktování zákaznické podpory může Zprostředkovatel požadovat, aby se Objednatel dostatečně prokázal. Pokud tak Objednatel neučiní, může Zprostředkovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Zprostředkovatele odmítnout.

Zákaznická podpora je poskytována v době uvedené na webu Zprostředkovatele. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.

Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací poskytnutých služeb. Zprostředkovatel Objednatele informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Zprostředkovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci služeb nebylo Objednateli doručeno.

Jakékoliv změny parametrů poskytovaných služeb mohou být Zprostředkovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Objednatelem a Zprostředkovatelem. Veškeré změny budou provedeny až po úhradě případného poplatku.

Zprostředkovatel má právo pozastavit, zrušit nebo zamezit přístup k poskytovaným službám na základě soudního příkazu nebo na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení.

Zprostředkovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Zprostředkovatele.

V případě objednání již zrušené služby Zprostředkovatel negarantuje stejnou konfiguraci služeb ani obnovení dat ze záloh.

Pokud je služba zrušena ze strany Zprostředkovatele na základě porušení obchodních podmínek, je zakázáno danou službu znovu objednávat.

Platební podmínky

Zprostředkovatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za webhostingové služby a služby registrace/prodloužení domén jsou splatné ročně (pokud není domluveno jinak). Datum zdanitelného plnění nastává dnem vystavení daňového dokladu.

Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Zprostředkovatel právo zastavit provoz poskytované služby.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit poplatky za poskytované služby a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny budou Objednateli předem oznámeny formou informace na www stránkách Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady za služby. Objednatel souhlasí, že Zprostředkovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vystavit daňový doklad v elektronické podobě. Na již vystaveném daňovém dokladu nelze měnit jakékoliv údaje.

Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši. V opačném případě nebude platba ze strany Poskytovatele akceptována a Objednatel tak bude povinen dorovnat rozdíl tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána částka v požadované výši.

Služby se považují za uhrazené, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • platba je zaslaná na správný účet Zprostředkovatele
  • je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  • při platbě je uveden správný variabilní symbol
  • platba je připsána na účet Zprostředkovatele
  • platba je zpracována fakturačním systémem Zprostředkovatele.

Pokud dojde vlivem nesplnění výše uvedených podmínek k úhradě služeb jiného Objednatele, nenese Zprostředkovatel za vzniklou situaci žádnou odpovědnost.

Pokud Objednatel žádá vrácení platby, která nebyla použita na úhradu poskytovaných služeb, má Zprostředkovatel právo účtovat manipulační poplatek dle aktuálního ceníku uvedeného na www stránkách Zprostředkovatele.

Ukončení poskytování služeb

Právo Objednatele na ukončení služeb:

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od počátku poskytnutí služby Zprostředkovatelem.

Písemné sdělení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno Zprostředkovateli nejpozději čtrnáctý den od počátku poskytnutí služby pozemní poštou na adresu sídla společnosti Zprostředkovatele, která je uvedena v bodě 1.1.

Uplatní-li Objednatel právo na odstoupení od smlouvy, má Poskytovatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s ukončením poskytovaných služeb.

Zaplacenou cenu za služby, poníženou o skutečně vynaložené náklady, vrátí Zprostředkovatel Objednateli nejpozději do 30 dnů od odstoupení Objednatele od smlouvy na účet uvedený Objednatelem.

Výpověď ze strany Objednatele lze učinit kdykoliv. Nevyčerpané předplacené období však pozbývá platnosti až ke dni jeho předplacení.

Právo Zprostředkovatele na ukončení služeb:

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení obchodních podmínek nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Poskytovatelem. V případě změny DNS záznamu (jmenného záznamu domény) nebo technického kontaktu domény není nadále poskytovatel povinen provozovat smluvené služby. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené Poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.

Poskytovatel může kdykoliv kteroukoliv část obchodních podmínek změnit, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně obchodních podmínek dává Objednatel najevo jednoznačný souhlas s novým zněním a jeho plnou akceptací při provozu služeb.

Smlouva se řídí českým právem a v rámci takto provedené volby práva se vztahy mezi smluvními stranami řídí obchodním zákoníkem.

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tyto obchodní podmínky mají povahu jiných obchodních podmínek podle § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.

Tyto obchodní podmínky byly vyhotoveny a nabývají účinnosti dne 1. prosince 2019

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel