Etický kodex společnosti Broken Mouse

Jsme přesvědčeni, že naši současní i budoucí zákazníci, zaměstnanci a další spolupracující osoby ocení toto úsilí směřující k pozvednutí Broken Mouse na ještě vyšší úroveň.

Politika

Základní principy

 1. Nestrannost, korektnost a poctivost

  Ve vztazích se všemi partnery Broken Mouse odmítá jakoukoliv diskriminaci z pohledu věku, rasového či etnického původu apod. Firma provozuje své aktivity v souladu s platnými právními předpisy, profesní etikou a interními pravidly. Sledování zájmů firmy nemůže být nikdy ospravedlněním pro jednání, které je v rozporu s principy korektnosti a poctivosti.

 2. Profesionalita a rozvoj lidských zdrojů

  Společnost zabezpečuje příslušnou úroveň profesionality nutnou pro plnění úkolů, jimiž jsou pověřováni její zaměstnanci. Plně se proto věnuje odbornému růstu lidských zdrojů, poskytuje vhodné nástroje pro vzdělávání a rozvoj.

 3. Mlčenlivost

  V souladu se zákonem Broken Mouse zaručuje mlčenlivost o informacích, které má k dispozici. Informace jsou využívány pouze k plnění pracovních povinností.

 4. Střet zájmů

  Při provozování jakékoliv činnosti bude Broken Mouse předcházet vzniku jak skutečného, tak i potenciálního střetu zájmů. Příklady „střetu zájmů“ zahrnují nejen všechny případy vyjmenované zákonem, ale také situace, v nichž zaměstnanec jedná v zájmu jiném, než je zájem Broken Mouse nebo s cílem získat osobní prospěch.

 5. Transparentnost a úplnost informací

  Veškeré informace poskytované společností musejí být úplné, transparentní, srozumitelné a přesné, aby jejich příjemci mohli při svém rozhodování správně pochopit vztahy, do nichž s Broken Mouse vstupují.

 6. Ochrana zdraví zaměstnanců a životního prostředí

  Fyzická a morální integrita zaměstnanců stojí v popředí zájmu Broken Mouse. Pracovní podmínky respektují důstojnost jednotlivce a splňují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Sdružení se zavazuje, že bude chránit životní prostředí.

 7. Smluvní vztahy s klienty

  Zásady korektnosti, poctivosti, profesionality, transparentnosti a nejvyšší možné míry spolupráce jsou jádrem všech smluvních vztahů a komunikace s klienty Broken Mouse.

 8. Spokojenost zákazníků

  Broken Mouse přikládá nejvyšší důležitost zachovávání standardů vysoké kvality pro poskytování služeb a stálému zlepšování zákaznické spokojenosti. Interní procesy a počítačové technologie napomáhají plnění těchto cílů, mimo jiné i sledováním názorů klientů.

 9. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců

  Broken Mouse zajišťuje, aby pracovní prostředí bylo v souladu s platnými ustanoveními o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Sleduje a řídí všechna rizika spojená s vykonáváním odborné činnosti a snaží se jim předcházet.

 10. Ochrana osobnosti zaměstnance

  S důvěrnými informacemi o zaměstnancích bude nakládáno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Budou přijata vhodná opatření, která zajistí nejvyšší míru transparentnosti zainteresovaných osob a zabrání přístupu k informacím třetím stranám, pokud tyto nebudou mít k přístupu oprávněné pracovní důvody.

 11. Vztahy se smluvními partnery

  Spolupráce se smluvními partnery umožňuje konkrétní realizaci obchodních aktivit. Skupina si je vědoma důležitosti jejich přínosu a zavazuje se jednat s nimi na základě vzájemného respektu a poctivosti. Rovněž ctí jejich oprávněná očekávání ve smyslu jasných instrukcí k povinnostem, které mají splnit, ale i odměn, které jim mají být vyplaceny.

 12. Vztahy s tiskem a externí komunikace

  Broken Mouse si plně uvědomuje, jak významnou roli hrají média v informování veřejnosti. Proto se zavazuje k plné spolupráci se všemi informačními zdroji bez rozdílu, při respektování zásad mlčenlivosti, aby mohla okamžitě, úplně a transparentně reagovat na jejich informační potřeby.


Realizace

 1. Přijetí a distribuce

  Kodex je definován a schvalován jednatelem Broken Mouse, stejně jako všechny jeho budoucí aktualizované verze. Bude publikován a vhodně zvýrazněn na webových stránkách www.broken-mouse.cz. Každý zaměstnanec, včetně nově přijímaných, obdrží tištěné znění kodexu.

 2. Porušení kodexu

  Pokud dojde k porušení zásad etického kodexu, podnikne vedení Broken Mouse patřičné disciplinární kroky k ochraně zájmů společnosti. V souladu s platnými právními předpisy budou disciplinární opatření vedena proti osobám zodpovědným za jeho porušení. U nejzávažnějších porušení zásad Kodexu mohou zmíněná opatření znamenat vyloučení dotčených osob z Broken Mouse.

Společnosti, které nám projevily důvěru