Broken Mouse
O společnosti

Vítejte v moderním a dynamickém prostoru společnosti Broken Mouse. Ke spokojenosti našich zákazníků poskytujeme služby na poli informačních a komunikačních technologií.

Jsme společnost, která přináší řešení.

Moderní a kompletní IT

V oboru IT se pohybujeme již 10 let a od roku 2014 profesně rosteme pod názvem rozbitá myš, tedy Broken Mouse. Budujeme prostor, ve kterém najdou oporu všichni naši partneři. Máme vlastní zázemí a tým plný profesionálů. Přinesli jsme řešení už stovkám našich zákazníků, přineseme ho i vám. Vše v souladu s naší politikou.

Věříme, že na poli informačních technologií není vše jenom o technologiích. Vkládáme veškeré možné úsilí do budování efektivní a příjemné komunikace se zákazníkem s vysokou odpovědností za jeho spokojenost. Ať už vytváříme nový web nebo pracujeme na vaší nové síti, je pro nás důležitá především vaše strategie. Jen tak můžeme odstartovat projekt, který bude úspěšný.

Jaké řešení přinášíme?

Broken Mouse je společnost, která přináší řešení v oblasti IT. Specializujeme se na správu firemních sítí a tvorbu webových stránek. Všechny naše další služby směřujeme tímto směrem.

Podpořte nás, šiřte naši značku nebo nás přímo doporučte

Referujte na FB

Propagujte na webu

Fullbanner

Náhled našeho Fullbanneru na vašich stránkách Broken Mouse - full banner
Tento text zkopírujte do svých stránek:
<a href="http://www.broken-mouse.cz"><img src="http://www.broken-mouse.cz/img/banners/fullbanner.png"
      alt="Broken Mouse" width="468" height="80"></a>

Halfbanner

Náhled našeho Halfbanneru na vašich stránkách Broken Mouse - halfbanner
Tento text zkopírujte do svých stránek:
<a href="http://www.broken-mouse.cz"><img src="http://www.broken-mouse.cz/img/banners/halfbanner.png"
      alt="Broken Mouse" width="234" height="80"></a>

Loga ke stažení (klikněte pravým tlačítkem a zvolte "Uložit odkaz jako...")

Obchodní podmínky a GDPR

Všeobecné obchodní podmínky 2016

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Broken Mouse s.r.o.
IČ: 08731811
DIČ: CZ08731811 (Neplátce DPH)
se sídlem Jeronýmova 98/27,
Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
zastoupená panem Ing. Tomášem Bartůňkem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Mlýnská 350/24, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontaktní údaje:
Mobil: 773 090 552
E-mail: info@broken-mouse.cz

2. Informace

Provozní doba:
PO–PÁ: 8–18h (na objednání)

Otevírací doba provozovny se může lišit.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů. V případě, že neodpovíme na elektronickou korespondenci, opakujte prosím odeslání zprávy nebo nás kontaktujte písemně nebo jiným vhodným způsobem.

Informace o zboží (popř. službách) a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě, že objevíte zjevnou chybu, neprodleně nás prosím kontaktuje.

Informace o přijímaných způsobech platby: akceptujeme platbu v hotovosti nebo platbu na účet (předem). Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Pobočka není vybavena platebním terminálem. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující akceptuje překročení předběžné ceny zakázky minimálně o 10 %. Pokud prodávající zjistí, že cena opravy je vyšší než cena dohodnutá a zároveň překročí předběžnou cenu o 10 %, bude o této události informovat zákazníka a vyčká na schválení zvýšené ceny.

Pokud dojde k jakémukoliv prodlení ze strany zákazníka nebo vyčkávání na jeho reakci, servisní doba se protahuje o dobu strávenou vyčkáváním. Taková doba může zpravidla prodražit celou zakázku.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, která vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doba trvání zakázky je obvykle do 7 pracovních dní, není-li sjednáno jinak. Kupující/spotřebitel souhlasí s nenadálou situací, která může prodloužit dobu trvání zakázky na 30 dní.

Prodávající provádí jen takové úkony, které vedou k řešení požadavků klienta. Takové požadavky jsou sepsané a písemně potvrzené. Prodávající nebude řešit nic, co s požadavkem klienta nesouvisí.

S postupem vyřizování požadavku je zákazník vyrozuměn vždy předem. Kupující dále souhlasí s celým obsahem podmínek stanovených v protokolech nebo smlouvách, to znamená včetně smluvené ceny, termínu dodání a zpracováním osobních dat.

Prodávající nepřebírá riziko za ztrátu dat uložených na zařízení v případě servisních úkonů.. V případě přání zákazníka data uložená na zařízení zálohujeme a zpětně obnovíme. Tuto skutečnost je nutné předem nahlásit a zaznamenat do přijímacího protokolu. Záloha a zpětná obnova je účtována podle aktuálního ceníku.

Kupující je povinen si překontrolovat veškerá obnovená data ihned po dokončení objednané zálohy/obnovy, nejpozději však do 3 dnů. Po uplynutí této doby nebudeme brát reklamaci této služby v potaz.

Má-li nakupující podepsanou smlouvu, která udává jiné podmínky, má taková smlouva přednost před obchodními podmínkami, pokud je s nimi v rozporu.

3. Doručování / odebrání zboží

Prodávající dodá kupujícímu kompletní zboží nebo služby nejpozději do termínu sjednaného v kupní smlouvě. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží či službu při převzetí překontroloval.

Doklady ke zboží nebo službě, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, doručí prodávající kupujícímu ihned po dokončení zakázky, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Cena a způsob doručení – ceny naleznete v ceníku zveřejněné na webových stránkách. Berte na vědomí, že cena je složená z nákladů na základní analýzu, komunikaci se zákazníkem, případný další servis a související dopravu.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží či služby, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 5%. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době ani 5 pracovních dní poté (porušením své povinnosti), je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst do výtěžku prodeje.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

Při převzetí zboží nebo služeb je kupující povinen se vhodným způsobem prokázat. Za dostatečné prokázání provažujeme kopii přijímacího protokolu nebo doklad totožnosti nebo identifikační kód, pokud jej kupující před uzavřením obchodu obdržel.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, služeb a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej k vrácené částce.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. V obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na vyžádání nebo dodaný s fakturou elektronicky.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Na všechny naše služby máte standardní zákonnou záruku s výjimkou, kdy to je ujednáno jinak. Pokud se jedná o mimořádnou záruku, je tato záruka uvedena na faktuře. Označením zboží pojmem „bazar“ se rozumí, že součástka není nová. Na takovou součástku je opět poskytována záruka jako na zboží již použité.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství; míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Záruční lhůta zaniká v případě porušení jedné nebo více následujících podmínek:

 1. Zařízení bylo používáno v rozporu s jeho účelem.
 2. U zařízení byly odstraněny nebo porušeny plomby výrobce nebo servisního střediska.
 3. Zařízení bylo poškozeno neodbornou manipulací spotřebitele.
 4. V zařízení byl proveden hardwarový nebo neodborný softwarový zásah.
 5. Zařízení bylo vystaveno živelné zkáze.

6. Zařízení bylo používáno v nevhodných podmínkách

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (oprava, vrácení peněz,...), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Informace naleznete také na stránkách www.broken-mouse.cz/gdpr

9. Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10. Ostatní

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní, zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2019.

Obchodní podmínky – webhostingové služby

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Broken Mouse s.r.o.
IČ: 08731811
DIČ: CZ08731811 (Neplátce DPH)
se sídlem Jeronýmova 98/27,
Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
zastoupená panem Ing. Tomášem Bartůňkem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Mlýnská 350/24, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontaktní údaje:
Mobil: 773 090 552
E-mail: info@broken-mouse.cz

2. Definice

Pro účely obchodních podmínek se rozumí:

"Zprostředkovatelem" společnost Broken Mouse s.r.o.
"Objednatelem" každý subjekt, který provede objednávku služby prostřednictvím prezentace Zprostředkovatele akceptovatelným způsobem
"doména" je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu
"provoz domény" služba správy a údržby záznamů provozované domény
"webhosting" poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem domén prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován zvoleným hostingovým programem
"držitel domény" subjekt, na kterého je registrovaná doména
"registr domén" registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné domény nejvyšší úrovně

3. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem při poskytování služeb registrace domény, webhostingu a služeb s tím souvisejících.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednatele Zprostředkovatelem a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění (dále "obchodní zákoník") a souvisejícími předpisy.

Při provozu služby vyžaduje Zprostředkovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Objednatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci domén.

4. Registrace, prodloužení a provoz domény

Poskytovatel zprostředkuje registraci domény u registračních autorit. Vlastníkem domény se stává subjekt, který je uveden v objednávce Objednatelem, pokud to pravidla příslušného registru umožňují.

Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci domény.

Registraci domény provádí Zprostředkovatel při splnění všech podmínek Zprostředkovatele nebo příslušného registru domén až na základě přijetí úhrady za doménu, dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Zprostředkovatele. Objednateli však vzniká právo na doménu, až po skutečném provedení registrace.

Zprostředkovatel neodpovídá za registraci domény jiným subjektem, při registraci nové domény, v době mezi objednávkou služeb Objednatelem a skutečným provedením registrace domény.

Objednatel i držitel domény souhlasí s obchodními podmínkami příslušného registru a podmínkami Poskytovatele.

Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény příslušným registrem, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS).

Zprostředkovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace nebo převodu domény.

Zprostředkovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádostí Objednatele o registraci domény ani za ni nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Objednateli doménu využívat, nese odpovědnost Objednatel.

Oprávnění užívat doménu bude Objednateli nebo držiteli domény prodlouženo nebo převedeno na další období pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před expirací, tj. příslušný registr povolí prodloužení domény, příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí a doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení. Pokud objednatel žádá prodloužení domény po expiraci a obchodní podmínky příslušného registru takové prodloužení umožňují, je Objednatel povinen uhradit veškeré požadované poplatky spojené s úkonem.

V případě, že započatá akce registrace nebo prodloužení platnosti domény již nelze vrátit zpět, nemůže Objednatel nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem. Stejně tak není možné měnit název domény.

Jestliže Objednatel neposkytne součinnost při převodu domény nebo jinak znemožňuje Poskytovateli poskytnout službu prodloužení platnosti domény více než 60 dní od úhrady této služby, služba se v takovém případě považuje za poskytnutou.

5. Provoz webhostingu

Zprostředkovatel v rámci webhostingových služeb zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek v případě, že Objednatel nepověřil spravováním stránek Zprostředkovatele.

Provozu programu Objednatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech. Limity jednotlivých parametrů jsou dány hostingovým programem. Pokud má Objednatel vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb dle nabídky.

V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směruje na ně z tohoto webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.

Data jsou pravidelně zálohována. V případě ztráty dat způsobené poruchou budou ze strany Zprostředkovatele data obnovena z dostupných záloh.

SMTP servery (servery odchozí pošty) je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Pokud Objednatel na vyžádání nedoloží Zprostředkovateli požadované informace k hromadně rozesílaným e-mailům, má Zprostředkovatel právo odesílání e-mailových zpráv zablokovat.

Zprostředkovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odesílání e-mailových zpráv po překročení stanoveného limitu, který je dán zvoleným programem.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

Všechny služby poskytované Zprostředkovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou správnost nahraného datového obsahu. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, je zakázán. Objednatel prohlašuje, že Zprostředkovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči Objednateli ani třetím stranám.

Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tematikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity, nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Zprostředkovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu s obchodními podmínkami. V takovém případě má Zprostředkovatel právo omezit či zrušit poskytované služby.

Zprostředkovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Zprostředkovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.

Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Objednatele bez jakékoliv náhrady.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby i za jejich aktuálnost.

Objednatel se zavazuje, že nebude server zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřujícími proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit Zprostředkovatele nebo třetí strany.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.

Objednatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízené služby dle daného tarifu.

Zprostředkovatel má právo zrušit poskytnutou službu Objednateli, který je v prodlení s platbou. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení Objednatelem může dojít i ke zrušení služeb souvisejících. V takovém případě Zprostředkovatel neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupností provozovaných aplikací.

Porušením povinnosti Zprostředkovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Zprostředkovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.)

Při kontaktování zákaznické podpory může Zprostředkovatel požadovat, aby se Objednatel dostatečně prokázal. Pokud tak Objednatel neučiní, může Zprostředkovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Zprostředkovatele odmítnout.

Zákaznická podpora je poskytována v době uvedené na webu Zprostředkovatele. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.

Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací poskytnutých služeb. Zprostředkovatel Objednatele informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Zprostředkovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci služeb nebylo Objednateli doručeno.

Jakékoliv změny parametrů poskytovaných služeb mohou být Zprostředkovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Objednatelem a Zprostředkovatelem. Veškeré změny budou provedeny až po úhradě případného poplatku.

Zprostředkovatel má právo pozastavit, zrušit nebo zamezit přístup k poskytovaným službám na základě soudního příkazu nebo na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení.

Zprostředkovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Zprostředkovatele.

V případě objednání již zrušené služby Zprostředkovatel negarantuje stejnou konfiguraci služeb ani obnovení dat ze záloh.

Pokud je služba zrušena ze strany Zprostředkovatele na základě porušení obchodních podmínek, je zakázáno danou službu znovu objednávat.

Platební podmínky

Zprostředkovatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za webhostingové služby a služby registrace/prodloužení domén jsou splatné ročně (pokud není domluveno jinak). Datum zdanitelného plnění nastává dnem vystavení daňového dokladu.

Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Zprostředkovatel právo zastavit provoz poskytované služby.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit poplatky za poskytované služby a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny budou Objednateli předem oznámeny formou informace na www stránkách Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady za služby. Objednatel souhlasí, že Zprostředkovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vystavit daňový doklad v elektronické podobě. Na již vystaveném daňovém dokladu nelze měnit jakékoliv údaje.

Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši. V opačném případě nebude platba ze strany Poskytovatele akceptována a Objednatel tak bude povinen dorovnat rozdíl tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána částka v požadované výši.

Služby se považují za uhrazené, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • platba je zaslaná na správný účet Zprostředkovatele
 • je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
 • při platbě je uveden správný variabilní symbol
 • platba je připsána na účet Zprostředkovatele
 • platba je zpracována fakturačním systémem Zprostředkovatele.

Pokud dojde vlivem nesplnění výše uvedených podmínek k úhradě služeb jiného Objednatele, nenese Zprostředkovatel za vzniklou situaci žádnou odpovědnost.

Pokud Objednatel žádá vrácení platby, která nebyla použita na úhradu poskytovaných služeb, má Zprostředkovatel právo účtovat manipulační poplatek dle aktuálního ceníku uvedeného na www stránkách Zprostředkovatele.

Ukončení poskytování služeb

Právo Objednatele na ukončení služeb:

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od počátku poskytnutí služby Zprostředkovatelem.

Písemné sdělení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno Zprostředkovateli nejpozději čtrnáctý den od počátku poskytnutí služby pozemní poštou na adresu sídla společnosti Zprostředkovatele, která je uvedena v bodě 1.1.

Uplatní-li Objednatel právo na odstoupení od smlouvy, má Poskytovatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s ukončením poskytovaných služeb.

Zaplacenou cenu za služby, poníženou o skutečně vynaložené náklady, vrátí Zprostředkovatel Objednateli nejpozději do 30 dnů od odstoupení Objednatele od smlouvy na účet uvedený Objednatelem.

Výpověď ze strany Objednatele lze učinit kdykoliv. Nevyčerpané předplacené období však pozbývá platnosti až ke dni jeho předplacení.

Právo Zprostředkovatele na ukončení služeb:

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení obchodních podmínek nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Poskytovatelem. V případě změny DNS záznamu (jmenného záznamu domény) nebo technického kontaktu domény není nadále poskytovatel povinen provozovat smluvené služby. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené Poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.

Poskytovatel může kdykoliv kteroukoliv část obchodních podmínek změnit, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně obchodních podmínek dává Objednatel najevo jednoznačný souhlas s novým zněním a jeho plnou akceptací při provozu služeb.

Smlouva se řídí českým právem a v rámci takto provedené volby práva se vztahy mezi smluvními stranami řídí obchodním zákoníkem.

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tyto obchodní podmínky mají povahu jiných obchodních podmínek podle § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.

Tyto obchodní podmínky byly vyhotoveny a nabývají účinnosti dne 1. prosince 2019

Společnosti, které nám projevily důvěru